Privacybeleid

Privacy beleid Maimories

Wij slaan bepalde gegevens van u op in onze systemen.
Daaronder vallen ook persoonsgegevens. Dat zijn die gegevens die herleidbaar zijn naar een privépersoon, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele nummers, e-mailadressen, et cetera.
De zogenaamde privacygevoelige gegevens. Binnenkort moet iedereen in heel Europa voldoen aan de nieuwe privacy wet (GDPR/AVG), waarin is bepaald hoe we met persoonsgegevens moeten omgaan.

Privacyverklaring
Hieronder vindt u onze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Maimories verzamelt en gebruikt en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid
Aan onze leden sturen wij met enige regelmaat informatie via de mail. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelde voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst optimaal te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat de veiligheid gewaarborgd is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via mail de mail info@maimories.nl . Mocht u de laatste maanden wijzigingen in uw mailadres(sen) of wijzigingen mailadres hebben aangebracht dan vernemen wij dat ook graag per mail.
Mocht u n.a.v. deze privacyverklaring geheel uit ons mailbestand verwijderd willen worden dan dient u dit in een mail aan te geven. Richt deze mail aan  info@maimories.nl. Voor ons is het van belang met welke rede u uit ons bestand verwijderd wilt worden, wilt u zo vriendelijk zijn om dit dan ook in uw mail te vermelden.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens:

 • Om u te informeren over activiteiten.
 • Om u te informeren over ander zaken die direct of indirect te maken hebben met de Oud-leerlingen vereniging in het algemeen.
 • Om tot een goede en veilige kaartverkoop te komen bij door ons georganiseerde evenementen.
 • Om u de mogelijkheid te bieden om in de toekomst in te loggen op onze website
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u te benaderen om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via email, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
In zeer beperkte mate geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, dit is met name het geval om uw en onze veiligheid op evenementen te garanderen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de beveiliging van door ons georganiseerde evenementen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt, dit doen wij d.m.v. een overeenkomst met deze partijen. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en/of wanneer u dat uitdrukkelijk wenst.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld daarvan kan dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Inzage en wijzigen van uw eigen gegevens

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer er wijzigingen zijn zullen wij u deze per mail toezenden. In een later stadium zullen we de privacyverklaring en de eventuele wijzigingen op onze website vermelden.

Het bestuur van Maimories